I dramapedagogiken står handlingen i centrum. Deltagarna får med hjälp av bl.a. improvisationer, övningar och rollspel utveckla sin fantasi, förmåga att uttrycka sig, kommunicera, ta ställning och att samarbeta. Allt arbete sker i grupp.

Dramapedagogiken kan ses som en pedagogisk eller kommunikativ process där man i grupp använder sig av fiktiva rollspel eller lekar för att utveckla personen eller gruppen. Närliggande områden är pedagogik, psykologi, sociologi, språk och estetik/teater.

Drama är ingen ny företeelse. Redan på 300-talet f.v.t förekom lek och dramatisering i undervisningen. Ordet drama härleds från grekiska ordet dráo som betyder handling. Drama kan också härledas från det grekiska verbet dramein som tolkas som ”att åskådliggöra genom handling”. Att dramatisera innebär att man gestaltar en fiktiv handling med hjälp av roller och rollspel. I drama används övningar och uttrycksformer som även tillämpas i teatern. Men i drama används dessa i ett pedagogiskt syfte snarare än ett konstnärligt. Förenklat sett kan man beskriva skillnaden med att teater handlar om en kommunikation mellan skådespelare och publik medan drama handlar om deltagarnas upplevelse.

1) Mia-Marie Sternudd i en avhandling (2000)
2) Viveka Rasmussons och Berit Erberths bok Undervisa i pedagogiskt drama (nyutgåva 2008)